ПОЩАЗатвори
Име:
Парола:
Регистрирай Free
Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог Влез в поща Поща | транзит транZит
powered by diri.bg
търси в Право diri.bg  

Справочник
Договори
Закони
Заповеди
Инструкции
Календари
Класификатори
Кодекси
Коментари
Конвенции
Конспекти
Конституции
Лицензии
Методики
Митнич.тарифа
Наредби
Обяви цмп
Писма
Постановления
Правила
Правилници
Програми
Решения
Сметкоплани
Списъци
Спогодби
Споразумения
Справочници
Стандарти
Статути
Тарифи
Укази
Указания
Цени

law.dir.bg
Клуб Право
Банки
Имоти
Данъци

Сайтове
VIP Сайтове
Адвокатски кантори
Нормативни актове
Патенти
Други
Всички директории

принтирай
Справочник

НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2003

НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2003

В ДВ,бр.105 от 2 декември 2003 г. са обнародвани:
- Закон за филмовата индустрия.
Законът урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие. Дейността по съхраняването на филми се осъществява от Българската национална филмотека като държавен културен институт с национално значение. Приоритети на държавната политика във филмовата индустрия са правото на обществен достъп до разнообразни форми на филмовото творчество, защита на правата и интересите на зрителите, подкрепа на нови таланти и млади автори, представяне на българското кино в страната и в чужбина и създаване на условия за работа на чуждестранни филмови продукции на територията на страната. Националната художествена комисия разглежда и класира филмовите проекти за държавно подпомагане. Националната комисия за категоризация на филми предлага категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показ на територията на Република България. Ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България се предвижда субсидия за агенцията, чийто годишен размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 5 игрални филма, 10 пълнометражни документални филма и 120 минути анимация. Създава се и се поддържа единен публичен регистър на българските филмови продуценти, разпространителите на филми в Република България, лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България, киносалоните в Република България, филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти и филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България. За подпомагане може да кандидатства само продуцент, който е вписан в регистъра и няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата. Разпространението и/или показът на филми на територията на Република България се осъществява след издаване на виза. Филми, чието съдържание противоречи на общоприетите морални норми, които възхваляват или оневиняват жестокост, насилие или употреба на наркотици, подбуждат към ненавист на основата на расов, полов, религиозен или национален признак, не се категоризират. Филм може да бъде разпространяван и/или показван на територията на Република България само във вида, за който е получил визата. Лицата, осъществяващи разпространение и/или показ на филми, предоставят в Изпълнителната агенция "Национален филмов център" статистическа информация, необходима за изпълнението на задължения на Република България по международни договори, която съдържа разпространявани или показвани заглавия, брой прожекции за всяко заглавие по часови пояси, общ брой зрители за всеки киносалон, за всеки показван филм по часови пояси, общ брой продадени или отдадени под наем филми върху видеокасети или друг носител, приходи от всяко заглавие от разпространение и приходи от всяко заглавие от показ и се предоставя до 15-о число на следващия месец. Не по-малко от 15 на сто от общото годишно време във всеки киносалон следва да бъде предназначено за европейски филми. Времето за показ на български филми не може да бъде по-малко от 5 на сто от общото годишно време във всеки киносалон, равномерно разпределено във всички часови пояси. Който извършва филмопродуцентска или филморазпространителска дейност или осъществява показ на филми без регистрация по този закон, се наказва с глоба в размер от 8000 до 20 000 лв., а когато нарушението е извършено от юридически лица или еднолични търговци - с имуществена санкция в същия размер. Който разпространява или осъществява показ на филми, за които няма виза за разпространение и/или показ, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв. Лицата, подлежащи на регистрация по закона, са длъжни да се регистрират в срок до 5 март 2004 г. Лицата, регистрирани от Националния филмов център към Министерството на културата, запазват регистрацията си за срок до 5 юни 2004 г. Визите за разпространение и показ, издадени от Националния филмов център към Министерството на културата, запазват своето действие.
- ПМС No 274 за изпълнение от Република България на Резолюция No 1478 (2003) на Съвета за сигурност на ООН от 6 май 2003 г., съдържаща и доразвиваща разпоредби на приетите досега резолюции No 1132 (1997), 1171 (1998), 1306 (2000), 1343 (2001), 1385 (2001), 1395 (2002), 1400 (2002), 1408 (2002), 1458 (2003) и 1467 (2003) за налагане санкции на Република Либерия. Забранява се до 7 май 2004 г. вносът в Република България на необработен и обработен дървен материал и изделия от дърво от митнически тарифни позиции 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 9401 61, 9401 69, 9401 90 30, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60, 9406 00 10 и на необработени диаманти от митнически тарифни номера 7102 10 00 0, 7102 21 00 0, 7102 31 00 0, 7105 10 00 0 с произход от Република Либерия или в случаите, когато Република Либерия е страна на износа или на транзита. За неизпълнение на тези задължения и ако деянието не съставлява престъпление, се носи административно-наказателна отговорност по чл.32, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания, а когато нарушението е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция до 100 000 лв.
- Изменение на ПМС No 16 от 2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г. Средствата в частта "Други субсидии и плащания" се предоставят и за осигуряване на разходите по прекратяване на договорите за кадрова военна служба на офицерите и сержантите, както и на разходи за обезщетения на наборни военнослужещи от закритите Войски на Министерството на транспорта, които следва да бъдат изплатени през 2003 г. Увеличават се субсидиите с 660 хил.лв. за Държавно предприятие " Транспортно строителство и възстановяване".
- Изменение на Наредба No I-45 на Министерство на вътрешните работи от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Подменя се с нов образецът на Свидетелство за регистрация - части
I и II. Новият образец се прилага от 8 декември 2003 г.
- Изменение и допълнение на Наредба No 13 на Министерство на здравеопазването от 2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.
- Инструкция No 5 на Министерство на здравеопазването за работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок медицински и епидемичен риск.
- Изменение и допълнение на Наредба No 33 на Министерство на земеделието и горите от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).
- Наредба No 6 на Министерство на околната среда и водите за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини.
- Наредба No 6 на Министерство на транспорта и съобщенията за изискванията за пощенската сигурност.

В ДВ,бр.106 от 5 декември 2003 г. са обнародвани:
- Допълнение на Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
Националният статистически институт се категоризира в категория А2, а териториалните статистически бюра на Националния статистически институт - в категория А3 по Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
- Изменение на Тарифа
No 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. За издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление се събира такса 1 лв. За издаване и подмяна на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство и за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство таксата става 9 лв. Измененията се прилагат от 8 декември 2003 г.
- Изменение и допълнение на Наредбата за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебнообилизационни мероприятия. На резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия, се изплаща възнаграждение в размер, определен на базата на основното месечно възнаграждение в Министерството на отбраната - за военното звание, предвидено за съответната длъжност, на която са призовани за участие в мобилизационното мероприятие като офицери, сержанти или кадрови войници; възнаграждението се изплаща от поделението, в което е проведено мобилизационното мероприятие или в Министерството на вътрешните работи (МВР) - за съответната длъжност, на която са призовани за участие в мобилизационното мероприятие, и за званието като офицери или сержанти от МВР; възнаграждението се изплаща от основното структурно звено на МВР, в което е проведено мобилизационното мероприятие. Държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравното осигуряване на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в мобилизационни мероприятия, се извършва по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване. Осигурителните вноски са в размерите, определени за кадровите военнослужещи и за държавните служители от МВР.
- Допълнение на ПМС No 40 от 2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности. Незначително се увеличават от 1 декември възнагражденията в Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, Министерство на труда и социалната политика, Държавната комисия за енергийно регулиране и по съществено в Комисията за регулиране на съобщенията.
- Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно интеграция на младежите, напускащи социалните домове (социална интеграция и професионална реализация на възпитаниците на домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа). Общата цел на проекта е да подпомага усилията на правителството за постигане на ускорена, целенасочена и ефикасна професионална реализация и социална интеграция на младежите, напускащи домовете за отглеждане и възпитание на деца, както се посочва в Националната програма за социална интеграция и професионална реализация на младежите, възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в България. Той ще се изпълнява в пилотните общини Велико Търново, Севлиево и Ловеч. Сътрудничеството следва осигуряване на най-важните условия на живот, със съответен жизнен стандарт, жилище и социални услуги за младежите, при напускане на социалните домове, подкрепяне на постигнатата общообразователна подготовка и професионална квалификация на младежите, напускащи социалните домове, сътрудничество със съответните ангажирани институции на национално и местно ниво, при осигуряването на работа за напускащите домовете младежи и развиване на сътрудничество на всички нива при изпълнение на проекта, което може да послужи като основа за създаване на ефективна мрежа в тази област. По време на 42-месечното изпълнение на проекта правителството на Конфедерация Швейцария ще предостави пълно покриване на разходите по мониторинга при изпълнението на проекта в Швейцария в съответствие с договорените условия, покриване на всички текущи разходи и разходи по заплатите на Звеното за изпълнение на проекта, базирано във Велико Търново в съответствие с одобрения бюджет, покриване на разходите (хонорари, пътни и дневни) на всички експерти, наети извън България за реализиране на проекта, в съответствие с одобрения бюджет и финансиране в размер до 1 530 000 швейцарски франка, предназначени за покриване разходите по проектните дейности, в т.ч. обучение, доставка на материали и оборудване. Използването на оборудването е предназначено изключително за целите на проекта и е на разположение до неговото приключване, като впоследствие оборудването ще бъде предоставено на четирите пилотни социални дома за деца и на други институции, свързани с проекта. Отпускането на сумите ще се извършва в съответствие с напредъка на проекта и на базата на фактически нужди. Меморандумът е в сила от 14 ноември 2003 г.
- Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за взаимна помощ между техните митнически администрации. Страните ще си оказват взаимна помощ за осигуряване точното съблюдаване на митническото законодателство, за предотвратяване, разследване и санкциониране на всяко нарушаване на митническото законодателство и за предоставяне на документи по прилагане на митническото законодателство. Помощ се оказва съобразно законите и правните разпоредби, прилагани от митническата администрация, от която се иска помощ, и съобразно нейната компетентност и налични възможности. Не се предвижда възстановяване в замолената държава на мита, такси и други вземания, свързани с вноса, износа и транзита на стоки, възникнали в молещата държава. Митническите администрации по собствена инициатива или при писмено поискване ще осъществяват митнически контрол и надзор над лица, за които се знае или се подозира, че нарушават митническото законодателство, стоки, за които се знае или се подозира, че са предмет на нарушение, всяко транспортно средство, за което се знае или се подозира, че се използва за извършване на нарушение и над места, използвани за складирането на стоки, които могат да бъдат предмет на незаконен трафик между двете държави. Меморандумът влиза в сила от 30 октомври 2003 г.
- Наредба No 9 на Министерство на финансите за реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините и социалноосигурителните фондове. Уреждат се редът, начинът и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините и социалноосигурителните фондове, като общините предоставят ежемесечно информация за дълга в обращение и за издадени от тях гаранции след попълване на модул "Общински дълг" (LSIS), който представлява програмен продукт, предназначен за автоматизиране на дейностите по събиране, обработка и анализ на информацията за структурата и размера на общинския дълг, а социалноосигурителните фондове предоставят ежемесечно информация за дълга в обращение и за издадени от тях гаранции след попълване на специален образец.
- Наредба No 76 на Министерство на транспорта и съобщенията за одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета. Определят се условията и редът за одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (ПС), като компонент и удостоверяване на съответствието с одобрения тип и техническите изисквания към пътепоказателите.
- Решение No 10827 на Върховния административен съд. Отменя се като незаконосъобразен текст от ПМС
No 125 от 2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления - от класификатора отпада специалността Кинезитерапия и рехабилитация.

В ДВ,бр.107 от 9 декември 2003 г. са обнародвани:
- Изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.
Увеличават се разходите на касата с 45 млн.лв. предимно за лекарства за домашно лечение и медицински изделия като излишъкът на касата преминава в дефицит от 6 млн.лв.
- Изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.
- Закон за енергетиката.

- Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда.
- Правилник за дейността на Съвета по осиновяване.
- Наредба No 4 на Министерство на правосъдието и Министерство на труда и социалната политика за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване.
- Наредба No 49 на Министерство на земеделието и горите за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване.
- Изменение на Наредба
No 34 на Министерство на транспорта и съобщенията от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

В ДВ,бр.108 от 12 декември 2003 г. са обнародвани:
- Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата.
От 1 ноември 2003 г. отпада изискването главният секретар да се назначава за срок от 5 години. Изменят се функциите на инспектората, като осъществява дейности по разкриване и предотвратяване на корупцията в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.
- Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за периода 7 ноември 2003 г. ­ 6 ноември 2006 г. Двете страни поощряват установяването и продължаването на преките контакти, сътрудничеството и обмена между средните училища, колежите, университетите, научноизследователските институти и другите висши училища на двете страни, включително и развитието на институционалните връзки и съвместни научноизследователски програми, участието на експерти в конгреси и симпозиуми и обмена на научна литература и публикации.
Двете страни работят за признаването на съответните степени и квалификации в другата страна, включително такива, получени чрез дистанционно обучение и/или в резултат на програма за обмен между академични институции на двете страни, и установяват рамката на еквивалентност. Двете страни могат да отпускат през учебните 2003/2004 г. до 2005/2006 г. стипендии на основата на съвместен подбор и в съгласувани приоритетни области. За всяка една от споменатите учебни години двете страни си сътрудничат за предоставянето на стипендии за научноизследователска дейност и специализации като част от договорени проекти или програми. Тези стипендии обикновено се отпускат за период от 3 до 10 месеца, а техният брой се определя от изучавания предмет и необходимия период за обучение. Компетентните органи на приемащата страна поемат разходите за медицинска помощ в случай на необходимост в съответствие с нормалните условия за медицинско обслужване и валидните споразумения между двете страни. Компетентните органи на изпращащата страна или кандидатите поемат пътните разходи до и от столицата на другата страна, освен ако не е взаимно договорено по друг начин. В случай че не съществуват други взаимни договорености, компетентните органи на приемащата страна предоставят месечна сума за покриване на разходите по издръжката (квартирни и дневни); периодично размерът на тази сума се привежда в съответствие с инфлацията, като всяка страна уведомява другата за извършеното изменение, одобрени учебни такси, сума за закупуване на книги и средства за командировки с учебна цел на нейна територия с одобрението на научния ръководител, а по отношение на Обединеното кралство - с одобрението на Британския съвет. Молбите на кандидатите подлежат на одобрение от компетентните органи на приемащата страна. Особено внимание се обръща на задължителното изискване кандидатите за стипендии да притежават необходимата езикова квалификация. Всички условия за обмен на студенти се договарят пряко между участващите университети. Месечната стипендия, отпускана на всеки студент, подлежи на пряко договаряне между заинтересуваните университети. Програмата влиза в сила от 20 ноември 2003 г.
- Програма между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2001 ­ 2003 г. Договарящите страни насърчават развитието на взаимоотношенията и прякото научно и научно-техническо сътрудничество между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата, изследователските институти, висшите училища, предприятията и научните дружества чрез сключване на договори между съответните партньори за разработване на конкретни научни проекти по въпроси от взаимен научен интерес.
Те осъществяват обмен на данни, информация и материали относно структурата и съдържанието на образователните системи в техните страни и подпомагат прякото сътрудничество между различните български и македонски средни и висши училища на всички равнища. Размерът на обмена, видът дейности и финансирането се договарят пряко от заинтересованите институции. Договарящите страни осигуряват ежегодно на реципрочна основа пет стипендии за частично университетско обучение за срок един семестър, отпускат всяка година на реципрочна основа стипендии до 27 човекомесеца за следдипломно обучение със срок от 2 до 9 месеца и три стипендии за докторантура. Списъците с кандидатите за пълен и частичен срок на обучение в другата страна ще бъдат представени в съответното Министерство на образованието и науката до 31 май всяка година, документите за докторат или специализация - до 31 март, а на кандидатите за летните езикови курсове - до 31 май на съответната година. Програмата е за срок три години и е в сила от 20 ноември 2003 г.
- Наредба No 50 на Министерство на земеделието и горите за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи. За одобрението на всеки тип на колесен трактор по отношение на спирачните системи производителят подава отделно заявление до министъра на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.
- Наредба No 51 на Министерство на земеделието и горите за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели. За одобрението на всеки тип на колесен трактор по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели производителят подава отделно заявление до министъра на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на мерките за контрол на пазара, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.
- Наредба No 52 на Министерство на земеделието и горите за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците. Наредбата се прилага само за колесни трактори с минимална фиксирана или регулируема широчина на колеята не по-малка от 1150 mm. За одобрението на всеки тип на колесен трактор по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците производителят подава отделно заявление до министъра на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.
- Наредба No 10 на Българска народна банка за вътрешния контрол в банките. Определят се изискванията към организацията и дейността на вътрешния контрол в банките и банковите групи, вкл. и на клоновете на чуждестранни банки. Вътрешният контрол по смисъла на наредбата се разглежда като съвкупност от системи за контрол, които да осигуряват постигане на целите и задачите, икономичното и ефективно използване на ресурсите, адекватен контрол на различните рискове, опазване на активите, надеждност и цялостност на финансовата и управленската информация и законосъобразност на дейността, съблюдаване на политиката, плановете, вътрешните правила и процедури. Всяка банка поддържа подходяща система за контрол на риска. Компетентният орган за управление на банката приема вътрешни правила и годишен план за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол. Ръководителят на специализираната служба за вътрешен контрол представя на общото събрание на акционерите, съвета на директорите на банката, съответно на надзорния съвет и управителния съвет, годишен отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол.
- Изменение и допълнение на Наредба No 2 на Българска народна банка от 2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка. Въвежда се нов раздел във връзка с разрешенията на БНБ на местно или чуждестранно лице, както и свързани лица да придобиват пряко или косвено акции в местна банка, които им осигуряват 10 или повече от 10 на сто от акциите с право на глас и разрешенията за увеличаване на капитала на банка с вноски на акционерите. При издаване на разрешение централната банка проверява дали източниците и размерът на притежаваното от заявителя имущество или развиваната от него дейност (делова активност) по своя мащаб и финансови резултати съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в банката и не създават съмнение относно надеждността и годността му при необходимост да окаже капиталова подкрепа на банката.
- Наредба No 8 на Комисия за финансов надзор за Централния депозитар на ценни книжа.
- Заповеди
No РД-10-576 до 585 на Министерство на здравеопазването. Регистрират се пределни цени на лекарствени продукти.
- Заповед
No РД-09-828 на Министерство на земеделието и горите. Забранява се вносът на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход от Република Словакия.

В ДВ,бр.109 от 16 декември 2003 г. са обнародвани:
- Изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Съдоставчиците на телефонни или телекомуникационни услуги не се облагат с корпоративен данък за дейността си по предоставяне на телефонни или телекомуникационни услуги. За всички останали дейности облагането на съдоставчиците на телефонни или телекомуникационни услуги се извършва по общия ред. Бюджетните предприятия се облагат с данък върху приходите от сделки по Търговския закон, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество в размер 4 на сто и данъкът е окончателен. Основа за облагане са пряко свързаните с поддръжката, ремонта и експлоатацията на леките автомобили разходи, начислени през календарния месец за горива, гориво-смазочни материали и други консумативи, резервни части и труд за ремонт, включително за автобояджийски и автотенекеджийски услуги, технически прегледи, автомобилна козметика и аксесоари, паркинг, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани със съответните леки автомобили, до размера на извършените разходи за ремонт (отстраняване на щетите), за които се отнася обезщетението. Когато с леки автомобили се извършва едновременно дейност по занятие и административно-управленска дейност, при определяне на данъчната основа разходите се разпределят пропорционално на изминатите километри. За амортизуемите активи се въвежда нова категория VII - дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива. Определят се изискванията за изготвянето на амортизационните планове. Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) за данъчни цели се увеличава и с всички приходи на преобразуващо се дружество, невключени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода и с всички разходи на новоучредено или приемащо дружество, включени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода. За целите на данъчното облагане измененията и допълненията на Международните стандарти за финансови отчети, приети през съответната година от Съвета по международни счетоводни стандарти, се прилагат не по-рано от 1 януари на годината, следваща годината, през която са утвърдени от съвета. Загубите, възникнали през предходни данъчни години, за които данъчно задълженото лице не е имало задължение да формира облагаема печалба, не подлежат на пренасяне в следващи години. Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарната година, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването на данъчно задълженото лице. Дължимите по този закон данъци за последния данъчен период се внасят до датата на заличаването на данъчно задълженото лице. Корпоративният данък се намалява на 19,5 на сто. В срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, бюджетните организации със стопанска дейност или отдаващи имущество под наем подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната им регистрация декларация за предходното тримесечие по образец. За четвъртото тримесечие на календарната година декларация не се подава. В срок до 31 март на календарната година лицата по чл.2в подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация декларация за предходната календарна година по образец. Застрахователните дружества, взаимозастрахователните кооперации, както и чуждестранните лица за застрахователната и презастрахователната си дейност чрез място на стопанска дейност в срок до 30-о число на месеца, следващ тримесечието, подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация декларация за предходното тримесечие по образец. За четвъртото тримесечие на календарната година декларация не се подава. В срок до 30 април на календарната година те подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация декларация за предходната календарна година по образец. Когато платецът на дохода не подлежи на данъчна регистрация, данъкът се внася в Териториалната данъчна дирекция - София. На лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски за корпоративния данък, пропорционална на размера на преотстъпването. Финансовият резултат преди данъчно преобразуване се намалява с произведението от внесените задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за текущата година, за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица и процента на увеличението в средносписъчния брой на персонала, нает по трудов договор в предприятието за текущата година, спрямо този от предходната година. Размерът на намалението не може да превишава разликата между ефективно внесените задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за текущата година, за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица, дължими през предходната година. Намалението се ползва, при условие че данъчно задълженото лице няма изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към 31 декември на годината, за която се ползва. Двадесет на сто от корпоративния данък се преотстъпва на частните висши училища и частните училища от системата на народната просвета. Лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък. Не е налице документална обоснованост, когато е използван неистински документ, документ с невярно съдържание или преправен документ, които обстоятелства са установени със съдебен акт, както и когато е използван документ, издаден от лице, което не съществува, установено със справка от съответния публичен регистър или от лице, което осъществява търговска дейност без данъчна регистрация.
- Изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Не е доставка по смисъла на закона прехвърлянето на предприятие по чл.15 от Търговския закон, както и гаранционното обслужване на стоки, когато то по силата на договор е за сметка на чуждестранно лице, което няма седалище или клон на територията на страната и което лице няма регистрация по закона. Не е доставка и безвъзмездната доставка на стоки и услуги, предоставени от работодател на работник или служител по глава четиринадесета от Кодекса на труда, свързани с дейността на предприятието. Данъчната основа на доставката на стока или услуга не включва разходите на лизингодател и лизингополучател, свързани с ползването на стока, при условията и в срока на договор за финансов лизинг, като: разходи за имуществени застраховки, застраховки "Гражданска отговорност" и други подобни, за целия или част от срока на договора, разходи за имуществени данъци и такси, пътен данък, екотакси и разходи за регистрация. Данъчната основа при облагаемите доставки на стоки за целите на този закон може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиване на стоката или себестойността по смисъла на Закона за счетоводството на произведената стока, а в случаите, когато стоката е внесена - от данъчната основа при внос освен за продажба на вестници и за продажба на седмични списания. Образователни и културни услуги по смисъла на закона са и услугите, свързани с обучението на планински спасители, извършвани от Българския Червен кръст по Закона за Българския Червен кръст и предоставянето на авторски и сродни на тях права от организациите за колективно управление на авторски права по Закона за авторското право и сродните му права. Данъчната ставка е нула и при доставка на територията на страната на леки автомобили с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност на двигателя до 100 конски сили с получател лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация и от лица на 6 и повече години с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация, които имат заболяване или увреждане, посочено в списък, одобрен от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите; по тази разпоредба може да се придобие лек автомобил за период три години за употребяван и пет години за нов автомобил; нулева ставка се прилага само за доставките на леките автомобили, когато данъкът е в размер до левовата равностойност на 900 щатски долара. Не се дължи данък при внос на стоки и когато моторни превозни средства са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове са възстановени или опростени по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му. Регистрираното лице има право на данъчен кредит за специално работно облекло и лични предпазни средства, безплатна храна и противоотрови, които лицето е използвало, използва или ще използва за предоставяне на работниците и служителите на основание чл.284 и 285 от глава тринадесета на Кодекса на труда или безвъзмездната доставка на стоки и услуги, предоставени от работодател на работник или служител по глава четиринадесета от Кодекса на труда, свързани с дейността на предприятието. Данъчните документи се издават задължително освен в случаите и при продажбата на самолетни билети за международен транспорт. Измененията и допълненията на закона влизат в сила от 1 януари 2004 г.
- Изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- ПМС No 287 за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната административна комисия.
- Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър.
- Изменение и допълнение на Постановление No289 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България.
- Изменение и допълнение на Решение No 117 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства.
- Правилник за устройството и дейността на Националното звено за оценяване в средното образование.
- Наредба No I-261 на Министерство на вътрешните работи за реда за достъп до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи.
- Наредба No 6 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и горите, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
- Наредба No 9 на Комисията за финансов надзор за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
- Наредба No 10 на Комисията за финансов надзор за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
- Наредба No 11 на Комисията за финансов надзор за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
- Заповеди
No ЗМФ.1091 и 1092 на Министерство на финансите. Утвърждават се нови образци на бандеролите "DUTY FREE" за спиртни напитки, предназначени за продажба в търговски обекти за безмитна търговия и за бутилирани спиртни напитки от местно производство и от внос за вътрешния пазар.
- Решение
No 531-ИП на Комисията за финансов надзор. Отнема се разрешението на инвестиционен посредник "Финко Инвестмънт" - АД, София.
- Заповед
No РД-02-14-749 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Утвърждава се Номенклатура на видовете продукти и системите за оценяването им от "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

В ДВ,бр.110 от 19 декември 2003 г. са обнародвани:
- ПМС No 290 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
Изменят се и се допълват ПМС No 254 от 2002 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта, ПМС No 216 от 1999 г. за приемане на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, ПМС No 33 от 1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет. Министърът на младежта и спорта разпределя средствата и контролира финансовата дейност на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на министерството. Намалява се общата численост на персонала за преподаватели по видове спорт и спортни специалисти в спортните училища, чиито трудови възнаграждения и полагащите се осигурителни вноски се заплащат от министерството на 246 щатни бройки. Инспекторатът осъществява текущ контрол върху дейността и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Измененията и допълненията влизат в сила от 1 януари 2004 г.
- Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2002 г.). Правителството на Федерална република Германия предоставя на правителството на Република България и на други получатели, които да се изберат съвместно от двете правителства, възможността да получат от Кредитния институт за възстановяване (Кредитанщалт фюр видерауфбау), Франкфурт на Майн заеми (условия: 30-годишен срок, 10 години без погасяване, лихвен процент 2 % годишно) в размер до 4.700.000 EUR общо за проекта "Програма за обществена инфраструктура" (например системи за водоснабдяване, респ. канализация, мерки за градоустройствено саниране, престрояване и изграждане на тържища и пазари на производители), ако след проведена проверка бъде установена годността му за насърчаване и невъзвръщаеми средства за финансиране в размер до 300.000 EUR общо за създаване на фонд за проучвания и експерти. Правителството на Република България освобождава Кредитния институт за възстановяване от всички данъци и други държавни налози, които се събират в Република България, във връзка със сключването и провеждането на договорите. Спогодбата е в сила от 30 октомври 2003 г.
- Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. Фондът, учреден по законите на Швейцария, отпуска безвъзмездна помощ по описана програма за борба със СПИН и туберкулозата в размер на 6 849 270 щатски долара. Споразумението влиза в сила от 6 юни 2003 г.
- Изменение и допълнение на Наредба No 6 на от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение. Ликвиден риск за банковата система може да има, когато сумата на плащанията чрез Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS), неизпълнени поради недостиг на средства по сметките за сетълмент на търговските банки в БНБ, надхвърля 15 на сто от общия обем на инициираните плащания през всеки от последните два работни дни.
- Изменение и допълнение на Наредба No21 на Българска народна банка от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.
- Наредба No 12 на Комисията за финансов надзор за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
- Изменение и допълнение на Наредба No 2 на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет от 1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели.
- Отменя се Заповед
No РД-09-943 от 2001 г. и Заповед No РД-09-554 от 2002 г. на Министерство на земеделието и горите относно наложени забрани във връзка със заболяването син език по едрия и дребния рогат добитък.
- Решение
No 200 на Комисията за защита на конкуренцията. Придобиването от "Делта България" - АД, София на капитала на "Виталакт" - АД, Варна не е концентрация на стопанска дейност.

В ДВ,бр.111 от 22 декември 2003 г. (извънреден брой) са обнародвани:
- Решение на Народното събрание за приемане бюджета на Българската народна банка за 2004 г.
Разходите за издръжка на Българската народна банка се планират на 56,5 млн.лв., в т.ч. разходи, свързани с издръжката на паричното обращение - 18,5 млн.лв., разходи за материали, услуги и амортизации 30 млн.лв., разходи за персонал и социално осигуряване - 14 млн.лв. Планират се и 14 млн. лв за инвестиционна програма, в т.ч. разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация - 4 млн.лв. и за електронизация на БНБ - 8 млн.лв.
- ПМС
No 291 за разпределение през 2004 г. на тарифни квоти за внос на селскостопански стоки с произход от Полша, Словашката република, Словения, Унгария и Чешката република, произтичащи от задълженията на Република България по Централноевропейското споразумение за свободна търговия, предвид присъединяването на Полша, Словашката република, Словения, Унгария и Чешката република към Европейския съюз. При внос в Република България на стоки с произход от Полша, Словашката република, Словения, Унгария и Чешката република се прилагат тарифни квоти съответно за периода 1 януари - 30 април 2004 г. и за периода 1 май - 31 декември 2004 г. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2004 г.
- Изменение и допълнение на Наредбата за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Народното събрание, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите за осигуряване функционирането на системата. Урежда се и събирането, опазването и достъпът до информацията. Средствата за внедряване, поддържане, експлоатация и развитие на Единната информационна система за противодействие на престъпността се осигуряват от бюджета на Министерството на правосъдието. Членове на Междуведомствения съвет са представители на: председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор, директора на Националната следствена служба, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, министъра на правосъдието, министъра на финансите и на председателя на Националния статистически институт. Председател на Междуведомствения съвет е министърът на правосъдието.
- ПМС
No 293 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Изменят се и се допълват Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното - изпълнителният директор изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията, общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на агенцията се увеличава на 122 щатни бройки, Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол - общата численост на служителите възлиза на 404 щатни бройки, Устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" - - общата численост на служителите възлиза на 823 щатни бройки, Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - общата численост на служителите възлиза на 240 щатни бройки, Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки към Министерството на земеделието и горите - разширяват се пълномощията на изпълнителния директор, Устройствения правилник на Министерството на земеделието и горите - отпада създаването и поддържането регистър на търговците на зърно от функциите на дирекция "Икономическа политика".
- ПМС
No 294 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Изменя се и се допълва ПМС No 248 от 2000 г. за създаване на Център за енергийна ефективност в индустрията. Центърът преминава към Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. Тази промяна се отразява и в Устройствения правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията.
- ПМС
No 295 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Изменя се Тарифа No 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. За вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, се събират за вписване като обменно бюро - 1000 лв., за вписване на пункт за обмяна на валута - 200 лв. и за вписване на промени в обстоятелствата - 50 лв. За вписване в публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, и изделия със и от тях по занятие, се събират за първоначално вписване в регистъра - 200 лв., за вписване на промени в обстоятелствата - 50 лв. и за вписване на допълнителен обект - 20 лв.
- Изменение и допълнение на Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти. Когато два или повече текстилни продукти имат еднакъв влакнест състав и обикновено образуват цялостен продукт, те могат да носят само един етикет. Съставът на текстилните продукти, продавани на метър, може да бъде посочен само за дължината или ролката от продукта, предлаган за продажба.
- Допълнение на ПМС
No 191 от 2003 г. за осигуряване на средства за субсидиране покупката на семена от пшеница за реколта 2004 г. Средствата от Държавен фонд "Земеделие" за субсидиране на зърнопроизводителите за покупка на семена от пшеница за реколта 2004 г. могат да се разходват и за субсидиране и на земеделските производители за закупуване на фуражи за селскостопански животни и птици.
- Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Специалната закрила на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява - подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт, подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери и подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.
Право на специална закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта. Специалната закрила по наредбата се предоставя с цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата, финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. Специалната закрила по наредбата се осъществява от министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта, кметовете на общини, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия и дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето създава и поддържа информационна система за децата, които се нуждаят от специална закрила. Дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане осъществяват дейност по проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения, както и насочването им към подходящи форми за ангажиране на свободното им време. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.
- Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. При издадено разрешение за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси разрешението за носене и употреба на ООБ се издава до изтичането на срока на разрешението за съхраняване. При издаване на разрешения за производство на взривни вещества,
огнестрелни оръжия и боеприпаси отпадат изискванията към съдружниците в търговските дружества, когато не са членове на техните управляващи и контролни органи. При завършване на промишлените взривни работи остатъчните количества ВВ се пренасят с разрешение за пренасяне, издадено от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РПУ, на чиято територия е извършено взривяването.
- Споразумение за двустранно сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Италия. Страните ще осъществяват двустранното сътрудничество във военно-икономическата, военнотехническата и военнонаучната област, подготовката на кадри, връзките между въоръжените сили и обществеността и културните връзки. Специфичните аспекти на споразумението ще бъдат конкретизирани чрез съответни протоколи като неразделна негова част. Те ще осъществяват сътрудничество чрез официални посещения на министрите на отбраната и други висши военни ръководители, работни срещи на министрите на отбраната и други представители на страните, изготвяне на програми за осъществяване на съвместни дейности по подготовката на въоръжените сили на двете държави, обмяна на опит и информация в областта на бойната подготовка, въоръжението и техниката, консултации, обмяна на опит, обучение, стаж и подготовка на кадри, взаимни покани за участие в учения, конференции, съвещания и семинари и други взаимно съгласувани форми. Споразумението влиза в сила от 30 октомври 2003 г.
- Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по розата и етеричномаслените култури. Източниците на собствени приходи на института са
и средства по национални и международни програми и проекти. Институтът извършва фундаментални и приложни научни изследвания, като при необходимост пряко участва в прилагането на научните резултати, разработва и участва в изпълнението на проекти, финансирани от национални фондове, международни програми, фондации и други организации, извършва физикохимични, газ-хроматографски, агрохимични и агрофизични, фитохимични, микробиологични и други анализи на етерични масла, екстракти, семена, дроги, почви, лекарствени, парфюмерийни, козметични продукти и др., извършва преработка на етеричномаслени и лечебни суровини и провежда обучение и повишаване квалификацията на лица, заети в областта на производството и преработката на етеричномаслени и лечебни култури. Ръководителят на института изпълнява функции на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Институтът е структуриран в четири дирекции. Общата численост на персонала на института е 61 щатни бройки. Създава се Дирекция "Изпитвателна лаборатория" и се определят нейните функции. Измененията и допълненията на правилника влизат в сила от 1 януари 2004 г.
- Изменение и допълнение на Наредба
No 14 на Министерство на правосъдието от 1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията. Съдът води отделен регистър за особените залози върху търговски предприятия и дялове в търговски дружества и запори върху дял от търговско дружество. Регистрите се правят по подробни, като особено внимание се обръща и на клоновете на търговските дружества и юридически лица.
- Изменение и допълнение на Наредба
No 11 на Министерство на финансите от 1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения. Уточняват се указанията за попълване на отделни клетки от различните видове декларации. Изменят се Класификаторът на митническите облекчения, Класификаторът на видовете преференции и Класификаторът на обезпеченията за режим транзит.
- Изменение и допълнение на Наредба
No 27 на Българска народна банка от 2003 г. за статистиката на платежния баланс. Търговските банки изпълняват нареждане за превод във връзка с предоставен от или на чуждестранни лица финансов кредит, включително чрез откриване на банкови сметки в чужбина, след удостоверяване декларирането на финансовия кредит от местното юридическо лице или едноличен търговец по реда на Валутния закон. Местните юридически лица или еднолични търговци отчитат тримесечно със статистически форми пред БНБ операциите и остатъците по финансови кредити, получени от или предоставени на чуждестранни лица, операциите и остатъците по предоставени на чуждестранни лица финансови кредити чрез откриване на банкови сметки в чужбина, вземанията си от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията е равна на или надвишава левовата равностойност на 5000 лв. и задълженията си към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на задълженията е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. Местните юридически лица и едноличните търговци отчитат пред БНБ със статистически форми съгласно приложение No 10 преките си инвестиции в чужбина всяко тримесечие, ако през съответното тримесечие са настъпили промени в първоначално извършената пряка инвестиция, като за четвъртото тримесечие статистическа форма се представя независимо дали през тримесечието са настъпили промени в извършената пряка инвестиция. Измененията и допълненията на наредбата влизат в сила от 1 януари 2004 г.
- Заповед
No ЗМФ-1138 на Министерство на финансите. Утвърждава се нов образец на бандерол за тютюневи изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар във връзка с увеличаването на цените на тютюневите изделия. Новият образец се въвежда от 1 януари 2004 г. Тютюневи изделия, облепени с бандерол по стария образец, могат да се реализират по старите цени на тютюневите изделия до изчерпването им, но не по-късно от 30 юни 2004 г.
- Обява
No 3428 на Агенцията за приватизация. Обявява се началото на втория централизиран публичен търг, на който се предлагат акции от 432 търговски дружества. Търгът ще се проведе на "Българска фондова борса - София" АД с продължителност 20 дни.

В ДВ,бр.112 от 23 декември 2003 г. са обнародвани:
- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Консолидираният бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите възлиза на обща сума 3 139 759,3 хил.лв, в т.ч. 3 082 839,6 хил.лв. от осигурителни вноски. Предвидени са приходи от глоби, санкции и наказателни лихви в размер на 50 800 хил.лв. Консолидираният бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите възлиза на обща сума 4 122 327,5 хил. лв., в т.ч. пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 3 164 997 хил.лв. Бюджетът на Националния осигурителен институт по приходите възлиза на обща сума 53 919,7 хил. лв., в т.ч. 50 800 хил. лв. от глоби, санкции и наказателни лихви, а бюджетът на института по разходите възлиза на обща сума 86 409,6 хил. лв., в т.ч. за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 26 819,2 хил.лв. Определят се минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и/или професии, или групи професии съгласно приложение, минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 200 лв., минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 100 лв., минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 50 лв. и максимален месечен размер на осигурителния доход - 1200 лв. Определя се за 2004 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 80 лв., и максимален размер - 140 лв., размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете - 120 лв. Определят се осигурителните вноски за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове 36,7 на сто - за работещите при условията на III категория труд, 46,7 на сто - за работещите при условията на II категория труд и 51,7 на сто - за работещите при условията на I категория труд, 41 на сто - за учителите, за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, и безработица - 32 на сто и за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт - 29 на сто. Осигурителната вноска за периодите на временна неработоспособност или за бременност и раждане е в размер 21,75 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 19,50 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. и се внася във фонд "Пенсии" за сметка на осигурителя или на самоосигуряващото се лице. Със закона се изменя и допълва и Кодексът за социално осигуряване. Задължително осигурени за всички осигурени социални рискове са и лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са и тютюнопроизводителите. Паричното обезщетение за първия работен ден от временната неработоспособност, но не за повече от 15 работни дни през една календарна година, е за сметка на осигурителите. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2009 г. без добавките към тях, е равен на 35 на сто от максималния осигурителен доход за всяка календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Неизплатените месечни помощи за дете до навършване на 18 години и еднократните помощи при раждане на дете за периода до 1 януари 2004 г. се изплащат от дирекциите "Социално подпомагане". Помощите могат да бъдат поискани в срок една година, считано от края на месеца, за който се отнасят.
- Изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица. Предприятията - местни юридически лица, с годишен оборот за предходната година до 50 хил.лв. се облагат с окончателен годишен (патентен) данък за доходи, произхождащи от източници в България. В данъчната основа се включват и възнаграждения за лично извършена дейност на територията на страната от чуждестранни физически лица - спортисти, дейци на науката, изкуството и културата, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице. От дейностите, облагани с патентен данък отпадат производствените дейности - на хранителни стоки и др. Намалява се патентният данък за поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти. Четири пъти се намалява патентният данък за химическо чистене, пране и гладене. Годишният патентен данък на лицата, извършили инвестиции през годината, се намалява със сума, равна на 10 на сто от обема на инвестициите в дълготрайни активи, но не повече от годишния размер на данъка. Сумата на данъка за данъчната година се определя върху данъчната основа съгласно таблицата:
До 1440 лв. Необлагаеми
От 1440 лв. до 1800 лв. 12 на сто за горницата над 1440 лв.
От 1800 лв. до 3000 лв. 43,20 лв. + 22 на сто за горницата над 1800 лв.
От 3000 лв. до 7200 лв. 307,20 лв. + 26 на сто за горницата над 3000 лв.
Над 7200 лв. 1399,20 лв. + 29 на сто за горницата над 7200 лв.

Данъкът за доходите от трудови правоотношения се заплаща ежемесечно съгласно таблицата:
Месечна данъчна основа Данък
До 120 лв. Необлагаеми
От 120 лв. до 150 лв. 12 на сто за горницата над 120 лв.
От 150 лв. до 250 лв. 3,60 лв. + 22 на сто за горницата над 150 лв.
От 250 лв. до 600 лв. 25,60 лв. + 26 на сто за горницата над 250 лв.
Над 600 лв. 116,60 лв. + 29 на сто за горницата над 600 лв.

Декларацията за патентния данък се подава в срок до 31 януари на текущата година. На едноличен търговец, който не изпълни задължението си за подаване на копие от доклада по Закона за независимия финансов одит или не го подаде в срок, се налага имуществена санкция в размер до 2000 лв., а при повторно извършване на нарушението - до 4000 лв. Измененията и допълненията на закона влизат в сила от 1 януари 2004 г.
- Изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Срокът на действие на частичните разрешения за търговия на едро с медицински изделия, издадени до 29 декември 2002 г., се удължава служебно до 31 декември 2004 г.
- Изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на функционалния тип на населеното място данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година. За имотите, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г. и са били в състояние, при което не могат да бъдат използвани, петгодишният срок за освобождаване от данък започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването. При безвъзмездно придобиване на имущество, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Собствениците на превозни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. Освобождават се от данък триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност до 100 конски сили. За превозните средства, придобити през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им в размер една дванадесета част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително и месеца на придобиването. Приходите от туристическата такса от средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината се разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за развитие на туризма единствено за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища, свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както и с паметници на културата и на историческото наследство, изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване, опазване, поддържане и развитие на зелените площи, санитарно-хигиенни мерки и реклама на туристически обекти, намиращи се на територията на общината, в страната и чужбина.
- Изменение и допълнение на Закона за акцизите. Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове са възстановени или опростени по реда на Закона за митниците и правилника за неговото прилагане. За нови пътнически автомобили, товаро-пътнически и състезателни автомобили за не повече от 9 човека, включително водача, с мощност на двигателя над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата (kW) по системата SAE акцизът се определя като абсолютна сума в левове, към която се прибавя абсолютна сума в левове за 1 киловат за разликата над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата (kW) по системата SAE, а за течни горива по т.14, 15, 16 и 17 от Тарифата за акцизите - като абсолютна сума в левове за 1000 литра, приведени при сравнителна температура 15°С и за котелни горива, за толуол и за нефтен газ и други газообразни въглеводороди - като абсолютна сума в левове за един тон. Лицензираните производители водят отчетност за количествата на получените на ишлеме грозде и плодове и количествата на предадените ракии. Отчетността се води за всяко физическо лице отделно. Лицата, които произвеждат стоки или извършват услуги по тарифата за акцизите, внасят в републиканския бюджет начисления през месеца акциз до 14-о число на следващия месец. Производството от физически лица на ракии за лично потребление се извършва на ишлеме или в пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия, регистрирани съгласно изискванията на Закона за виното и спиртните напитки. Кметовете на общините в 7-дневен срок от регистрацията на пунктовете изпращат в Главна данъчна дирекция копие от удостоверението за регистрация за вписване в регистъра. Лицата, извършващи дейности в пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия, са длъжни да притежават контролно-измервателни уреди, определени с правилника за прилагане на закона. Забранява се продажбата на спиртни напитки в пластмасови опаковки (бутилки) с изключение на опаковки (бутилки) до 0,2 литра. Дефинират се подробно тютюневите изделия. Изменят се акцизите за автомобили - нови и употребявани, увеличават се акцизите на течните горива.
- Указ
No 540 на Президента на републиката за определяне размера на възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия за местни избори. Определя се размерът на възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за местни избори в периода между изборите за целодневно дежурство - ставката от месечното трудово възнаграждение за един работен ден, а за подготовка и участие в заседание в периода между изборите - 80 % от него.
- Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения". Приходите и разходите по фонда се събират, отчитат и централизират в системата на единната бюджетна сметка чрез използване на отделна транзитна сметка, открита на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР) в Българската народна банка, и отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.
Фондът се управлява по начин, осигуряващ изпълнението на годишната програма на лицензианта, притежаващ разрешение за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение. Вноските от лица, които експлоатират ядрени съоръжения се внасят до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който са дължими Наредбата заменя аналогична наредба от 1999 г. и влиза в сила от 1 януари 2004 г.
- Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци". Определят се редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и размерът на дължимите вноски в него от лицата, които в резултат на своята дейност генерират радиоактивни отпадъци. Приходите и разходите по фонда се събират, отчитат и централизират в системата на единната бюджетна сметка чрез използване на отделна транзитна сметка, открита на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси в Българската народна банка, и отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания. Фондът се управлява по начин, осигуряващ изпълнението на дейностите по управление на радиоактивни отпадъци. Наредбата отменя и заменя аналогична наредба от 1999 г. и влиза в сила от 1 януари 2004 г.
- Изменение на ПМС
No 307 от 2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар. Определя се търговска отстъпка в размер 10 на сто от цената на съответното тютюнево изделие, която се разпределя между участниците в реализацията на тютюневите изделия. Цените на всички тютюневи изделия се увеличават. Тютюневите изделия, за които не са определени цени с постановлението и които са облепени с акцизен бандерол с отпечатана върху него цена, определена до 31 декември 2003 г., се продават по цените, изписани върху бандерола, до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31 март 2004 г. Производителите и вносителите на тютюневи изделия са длъжни до 14 януари 2004 г. да подадат в териториалните данъчни дирекции по мястото на регистрацията справка-декларация за наличните към 31 декември 2003 г. количества тютюневи изделия, които са облепени с акцизен бандерол с отпечатана върху него цена, определена до 31 декември 2003 г. Измененията на постановлението влизат в сила от 1 януари 2004 г.
- Изменение и допълнение на ПМС
No 99 от 1997 г. за създаване на механизъм за координация на дейностите за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз.
- Изменение и допълнение на ПМС
No 16 от 2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.
- Наредба
No 29 на Министерство на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

В ДВ,бр.113 от 29 декември 2003 г. (извънреден брой) са обнародвани:
- Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България.
Списъкът е в две части - част А съдържа кода и международното непатентно наименование на лекарството, количеството активно вещество и лекарствената форма, а част Б и търговското име, притежателят на разрешението за употреба и производителите.
- Обява
No 38 на БНБ за определяне на основния лихвен процент в размер на 2,83 на сто проста годишна лихва, считано от 23 декември 2003 г.

В ДВ,бр.114 от 30 декември 2003 г. са обнародвани:
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Републиканският бюджет за 2004 г. по приходите възлиза на обща сума 9 052 543,2 хил. лв., в т.ч. данъчни приходи - 7 485 853,4, от които корпоративни данъци - 850 431,0 и данък върху доходите на физическите лица - 1 108 838,6 хил.лв., данък върху добавената стойност - 3 336 435,3 хил.лв. и акцизи - 1 746 998,8 хил.лв., както и глоби, санкции и наказателни лихви - 178 229,0 хил.лв. Републиканският бюджет за 2004 г. по разходите и трансферите възлиза на обща сума 9 289 533,0 хил. лв., от които разходи на сума 6 322 478,8 хил. лв. и трансфери (нето) на сума 2 967 054,2 хил. лв., от които заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - 692 399,4 хил.лв., издръжка - 939917,0 хил.лв. и капиталови разходи - 678 859,2 хил.лв. Определя се коригиращ коефициент 1,1 съгласно чл.56, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 210 лв. от 1 януари 2004 г. и 228 лв. от 1 юли 2004 г. Средномесечният доход по чл.4 от Закона за семейни помощи за деца за 2004 г. е 200 лв., а размерът на месечните помощи за деца по чл.7, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца за 2004 г. е 18 лв. Министърът на финансите може да емитира облигации на международните пазари в размер до 800 млн. лв. или тяхната равностойност в друга валута. Максималният размер на новия държавен дълг и държавните гаранции, които могат да бъдат поети в съответствие със Закона за държавния дълг, през 2004 г. е 2,2 млрд. лв. Максималният размер на държавния дълг към края на 2004 г. не може да надвишава 19,9 млрд. лв. Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско имущество, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет. Минималният размер на фискалния резерв за 2004 г. е в размер на 2,5 млрд. лв.
- Изменение и допълнение на Закона за Конституционен съд. Конституционните съдии, които са преподаватели във висши училища, ползват неплатен отпуск до прекратяване на пълномощията им. При неизпълнение на разпореждане или определение на Конституционния съд председателят на съда налага на виновното лице глоба до 1000 лв. Преди налагането на глобата на виновното лице се дава възможност да даде писмени обяснения в 14-дневен срок от съобщаването.
- Допълнение на Закона за здравното осигуряване. Лицата, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски за периода до 31 декември 2003 г. за себе си и/или за членове на семействата си, могат да направят писмено искане плащането на дължимите суми да се разсрочи до 31 декември 2004 г. По този ред се разсрочват задължения за здравноосигурителни вноски с размер на главницата над 50 лв. Лицата подават искане за разсрочване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, като посочват срока за изплащане на задълженията си. Задължението се разсрочва от датата на подаване на искането с решение на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или на упълномощени от него длъжностни лица. В решението се вписват размерът на задължението, крайният срок за издължаване на разсроченото задължение и общата дължима сума до изтичането на този срок. Един екземпляр от решението се връчва на лицето. Лицата, на които е разсрочено задължението, запазват правата си на здравноосигурени лица. При изпълнение на посочените условия на лицата не се налагат глоби. Лицето губи здравноосигурителните си права, ако не погаси задължението си до крайния срок на разсрочването, не е внесло повече от три дължими здравноосигурителни вноски за 2004 г., като в този случай се прекратява и действието на разсрочването. За периода на разсроченото плащане се дължи 1 на сто месечна лихва върху дължимата сума и спира да тече давността за разсроченото задължение. Лицата, работещи по трудови и служебни правоотношения, запазват здравноосигурителните си права, ако вноските не са внесени от работодателя. На работодателите, които в срок до 31 декември 2004 г. внесат дължимите до 31 декември 2003 г. здравноосигурителни вноски, не се налагат глоби.
- Изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти. Законът урежда условията и реда за пускането на пазара, търговията, вноса, износа, съхранението и употребата на химични вещества и препарати, държавния контрол върху тях, както и правата и задълженията на физическите и юридическите лица, които ги пускат на пазара, търгуват, съхраняват, употребяват, внасят или изнасят, с цел защита на здравето и живота на хората и опазване на околната среда. Лабораторни изпитвания за определяне на свойствата на химичните вещества и препарати се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика в акредитирани от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация" лаборатории. Опасните химични вещества и препарати, както и препаратите, които не се класифицират като опасни, но могат да представляват специфична опасност, когато се пускат на пазара за професионална употреба, се придружават от информационен лист за безопасност. Лицето, което пуска на пазара химичен препарат, класифициран като опасен въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, изпраща в Министерството на здравеопазването информация относно химичния състав, физико-химичните и токсикологичните му свойства. Прецизират се редът и начинът за нотифициране на химичните вещества и препарати. Министерството на околната среда и водите съхранява нотификационните документи в продължение на 10 години от последната регистрация на нотифицираното химично вещество. Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на нотифицираните химични вещества. Активно вещество и биоциден препарат се пускат на пазара, когато за тях има издадено разрешение. Биоцидните препарати с нисък риск се пускат на пазара, когато за тях има издадено удостоверение за регистрация. Разрешението и удостоверението за регистрация се издават от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице. Вносителят на опасни химични вещества и препарати, подлежащи на разрешение, подава до министъра на околната среда и водите формуляр за разрешение на внос. До края на първото тримесечие на всяка календарна година износителят/вносителят на опасно химично вещество или препарат изпраща в Министерството на околната среда и водите информация за изнесените/ внесените количества от това вещество или препарат и за страните, осъществили износа/вноса. Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на изнесените/внесените опасни химични вещества и препарати. Лицата, които пускат на пазара, търгуват и изнасят химични вещества и препарати, са длъжни да ги съхраняват при условията, посочени от производителя в информационния лист за безопасност.
- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса по приходите възлиза на обща сума 795 280 хил лв., в т.ч. 756 400 хил. лв. от здравноосигурителни вноски и 17 000 хил. лв. от глоби, санкции и наказателни лихви. Бюджетът по разходите и трансфера възлиза на обща сума 879 393 797 лв., в т.ч. 11 632 хил.лв. заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения, 12 757 хил.лв. издръжка и 769 705 хил.лв. здравноосигурителни плащания. Здравноосигурителната вноска за 2004 г. е в размер 6 на сто.
- Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица.
- ПМС
No 312 за предоставяне на допълнителни средства за компенсиране стойността на нормативно регламентираните пътувания с ценови облекчения във вътрешноградския и междуселищния транспорт в страната.
- Изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори.
- Изменение и допълнение на Наредбата за предварително опакованите количества продукти.
- Изменение на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита.
- ПМС
No 316 за откриване на Медицински факултет в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
- ПМС
No 317 за закриване на Колежа по бизнес и публична администрация в структурата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
- Изменение и допълнение на Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби.
- Допълнение на ПМС
No 267 от 2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ.
- Изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
- Изменение и допълнение на Тарифа
No 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
- Изменение и допълнение на ПМС
No 40 от 2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности.
- Изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ДП "Фонд затворно дело".
- Решение
No 889 от 19 декември 2003 г. за определяне на дните през 2004 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното.
- Заповед
No РД-09-879 на Министерство на земеделието и горите. Забранява се вносът от щат Вашингтон на САЩ на живи говеда, месо, месни продукти и субпродукти от тях, фуражи, фуражни добавки и биоконцентрати, съдържащи протеини от бозайници и птици.

* край на документа *


dir.bg | за реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | какво ново | Мобилна версия © 2011 Dir.bg